Skip to main content

Goed nieuws! Het gaat wereldwijd langzaam beter met de neushoorns! Maar dat is bij lange na nog niet goed genoeg. Daarom blijft ons werk van groot belang voor het voortbestaan van deze prachtige dieren. Het is een kwestie van lange adem. Miljoenen jaren zijn deze dieren al op onze planeet. Door hun voorkomen roepen zij bij velen van ons beelden op van de prehistorie waarin dinosauriers nog niet uitgestorven waren. Dat lot treft ook de neushoorns als we ons niet blijven inzetten voor hun behoud.

Beleidsuitgangspunten:

De SSRC stelt zich tot doel een flinke bijdrage te leveren aan het bestrijden van de factoren waardoor de neushoorn met uitsterven bedreigd wordt. We focussen ons daarbij op 3 prioriteiten:

 1. Een veilige leefomgeving creëren
 2. Lokale gemeenschappen betrekken
 3. Techniek inzetten

De stichting wil haar doel bereiken, o.a. door het steunen van projecten om de neushoorn een vrij, beter en veilig leven te geven en door het vergroten van het bewustzijn over de problemen waar neushoorns mee te maken hebben.

De stichting verricht allerlei werkzaamheden om haar doel te bereiken. De meest voorkomende zijn:

Donaties aan projecten die zorgen voor een goede opvang van dieren, vaak in speciale sanctuaries of zorgen voor een veilige zone in de vrije natuur. Activiteiten daarbij zijn:

 • fondsen werven in Nederland;
 • materieel doneren zoals vervoermiddelen;
 • energie, communicatie en watervoorzieningen zekerstellen;
 • het verhaal van deze projecten uitdragen in Nederland;
 • financiering van voorlichtingsactiviteiten voor omwonenden van een neushoornproject;
 • samenwerking zoeken met andere natuurbeschermingsorganisaties teneinde in gezamenlijkheid meer impact te creeeren.

Kennisoverdracht over dierenwelzijn en natuurbescherming, inclusief de bevordering van duurzaamheid. Activiteiten daarbij zijn:

 • Communicatie, inclusief publiekscampagnes;
 • Bijhouden van onze website en content voor sociale media plaatsen;
 • Netwerken in de neushoornwereld.

Onze donaties richten zich in 2024 concreet op de volgende projecten:

 1. Het ondersteunen van een specifiek project in Kora, Kenya
  De SRC gaat als “founding partner”van de George Adamson Wildlife Preservation Kenya haar 2e jaar in. Deze foundation is de opvolger van de George Adamson Foundation Tanzania en richt zich volledig op het herstel van Kora National Parc in Kenya. Kora is de bakermat waar Tony Fitzjohn zijn natuurbeschermingswerk is begonnen en opgeleid werd door de stamvader van wildlife conservancy: George Adamson. Na het overlijden van Tony in 2022 zetten zijn vrouw Lucy en zijn zoon Alexander het werk van Tony in Kora voort. De ambitie van hen is om neushoorns te herintroduceren in dit park. Voordat dit kan worden gerealiseerd zal er echter veel werk verzet moeten worden. De activiteiten die de SSRC daar in 2024 steunt bestaan uit het verbeteren en vergroten van het basiskamp van waaruit de veiligheid kan worden verbeterd. Dat is een absolute voorwaarde om over een aantal jaren neushoorns te kunnen herintroduceren in Kora. Wij zullen hen in 2024 steunen met donaties die vooral gericht zijn op het opbouwen van een goed team, de energie- en watervoorziening, op de mobiliteit en infrastructuur en het opbouwen van een goed geoutilleerde werkplaats en basecamp; het hart van de operatie.
 2. Het ondersteunen van het Rhino project in Borana Conservancy in Noord Kenya.
  Borana bevat de grootste populatie neushoorns van Kenya (>100). Daar bevindt zich zelfs 50% van Kenya’s neushoorn populatie, zowel witte als zwarte. Borana beslaat een groot gebied van 50.000 km2 waarin deze neushoorns continu worden gemonitord en bewaakt. De SRC zal dit project concreet ondersteunen met een donatie die zich in 2024 richt op het vervangen van de vervoermiddelen voor de rangers (quad bikes en onderdelen om deze rijdend te houden).
 3. Beekse Bergen/Stichting Wildlife.
  In 2023 heeft Suzuki Nederland met haar dealervereniging een neushoorn geadopteerd in Beekse Bergen. In ruil hiervoor worden bezoekers van Beekse Bergen en de klanten van Suzuki benaderd om donateur te worden van SRC. Op deze wijze worden door Suzuki donateurs verzameld voor ons goede werk. Onder de nieuwe donateurs worden zogenaamde VIP behandelingen in Beekse Bergen verloot. In 2024 zal deze actie door Suzuki worden voortgezet.
 4. Steunen van Save the Rhino International (SRI).
  Al 20 jaar zet SRI zich internationaal in voor het behoud van de neushoorns. Wij werken nauw met hen samen o.a. door kennis te delen en door samen onze donaties kritisch te beoordelen en volgen. Dit jaar doneren we naast de donatie die naar Borana gaat ook aan SRI zelf als “cadeau” voor hun jubileum. Hiermee steunen we hen in hun goede geweldige werk voor de neushoorns. Ook bij SRI moet de kachel immers branden.

Beleidsuitgangspunten: inkomsten

Het verkrijgen van donaties, erfenissen, fondsen om de benodigde kosten te betalen die nodig zijn voor het realiseren van het doel, wil de stichting o.a. doen via:

 • Overheden, NGO’s; In het verleden hebben we op succesvolle wijze de financiering van bijzondere projecten rond kunnen krijgen door samen te werken met NGO’s zoals George Adamson Preservation Kenya, Wilde Ganzen en de Watoto Foundation. Wij hebben twee samenwerkingsovereenkomsten gesloten. De eerste is met de George Adamson Wildlife Preservation Kenya voor de opbouw van Kora National Parc. Daarnaast is er een overeenkomst met Save the Rhino International. SRI zal voor SRC projecten aandragen uit haar portfolio. De projecten die vervolgens door SSRC worden geselecteerd zullen door SRI worden bewaakt en gerapporteerd.
 • Particuliere donors; via regelmatige nieuwsberichten en door middel van gedoseerde online campagnes in Social Media zal SRC trachten particuliere donoren aan zich te binden en vast te houden. Hiervoor is een laagdrempelig en effectieve online tool ingezet op de website. Hierdoor kunnen bovendien de administratieve kosten flink worden beperkt.
 • Zakelijke donors; Tot groot genoegen van het bestuur is er een sponsorovereenkomst afgesloten met Nimag/Suzuki Nederland waarin o.a. is vastgelegd dat Nimag zich voor een periode van 3 jaar met Suzuki als naamsponsor bindt aan de SSRC met een vaste sponsorbijdrage. We gaan ons 2e jaar in. Binnen Nimag is een marketingteam werkzaam dat i.s.m. SRC werkt aan het zo goed mogelijk uitdragen van de resultaten van SRC onder haar dealers en klanten. Het doel is om Suzuki klanten over te halen om donateur te worden van SRC door publieksacties zoals bij Beekse Bergen. Hierin past ook het genereren van opbrensten met het boek “Rhino Memoires”. Tenslotte zijn er inmiddels zo’n 100 ambassadeurs die ieder jaarlijks €299 doneren. Zij worden jaarlijks bijgepraat op een speciaal Rhino evenement.

Beleidsuitgangspunten: beheer en de besteding van het vermogen

Het vermogen wordt na goedkeuring van het bestuur besteed conform de doelstelling van de stichting:

 • Projecten ter bescherming van neushoorns financieel ondersteunen;
 • Technologische ontwikkelingen steunen die de bescherming van neushoorns bevorderen;
 • Kennisoverdracht van en educatie over dierenwelzijn en het belang ervan voor het brede publiek en voor de omgeving van de projecten;
 • Andere activiteiten die passen in de statutaire doelstelling.

Maximaal 8 procent van de jaarlijkse uitgaven/donaties wordt besteed aan algemene kosten. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om:

 • Nieuwe reddingsacties effectief en efficiënt te ontwikkelen en uit te voeren zodat deze in ieder geval niet door het ontbreken van fondsen onnodig worden vertraagd;
 • Nieuwe activiteiten op te zetten die bijdragen aan de doelstelling van de stichting.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond en transparant financieel beleid. Dit doet het bestuur onder meer door:

 • Het jaarlijks opstellen van een begroting;
 • Het besteden van de gelden conform de doelstellingen en het creëren van voorzieningen;
 • Het opmaken en laten controleren van een jaarlijkse balans en de staat van baten en lasten waarin de vermogensopbouw en uitgaven worden verklaard. Dit gebeurt jaarlijks en uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

Wanneer de stichting wordt opgeheven zal het liquidatiesaldo worden bestemd voor een ANBI met vergelijkbare doelstelling.

Fotocredits: savetherhino.org