Skip to main content

Na een woelige periode als gevolg van Covid, het overdragen van het project in Mkomazi, Tanzania en het overlijden van Tony Fitzjohn zijn we weer volop in beweging. De nieuwe koers die de SSRC in 2022 heeft ingezet begint zich te ontvouwen en het bruist van nieuwe activiteiten. We hebben daarnaast veel energie gestoken in het afronden van ons prachtige project in Mkomazi, Tanzania met een prachtig boek.

Rhino Memoires

In 2022 hebben wij het boek “ Rhino Memoires” gemaakt ter gelegenheid van de overdracht van ons succesvolle project in Mkomazi, Tanzania. In het komende jaar zal dit boek worden ingezet bij de werving van donateurs en ambassadeurs. Het boek zal worden aangeboden aan de Suzuki dealers in Nederland voor een aantrekkelijk tarief. Zij kunnen vervolgens het boek als afleveringsgeschenk bij de aankoop van een nieuwe Suzuki aan consumenten geven. De opbrengst hiervan zal vervolgens weer ten goede komen aan de SSRC. Op deze wijze dragen onze inspanningen van de afgelopen 18 jaar in Mkomazi bij aan de plannen voor de toekomst.

Beleidsuitgangspunten: doelstelling te verrichten werkzaamheden en donaties

De SSRC stelt zich tot doel een flinke bijdrage te leveren aan het bestrijden van de factoren waardoor de neushoorn met uitsterven bedreigd wordt.

De stichting wil haar doel bereiken, o.a. door het steunen van activiteiten om de neushoorn een vrij, beter en veilig leven te geven en/of door het vergroten van het bewustzijn bij mensen over de problemen waar neushoorns mee te maken hebben.

De stichting verricht allerlei werkzaamheden om haar doel te bereiken. De meest voorkomende zijn:

Donaties aan projecten van organisaties die zorgen voor een goede opvang van dieren en speciale sanctuaries of zorgen voor een veilige zone in de vrije natuur. Activiteiten daarbij zijn:

 • fondsen werven in Nederland
 • materieel doneren zoals vervoermiddelen
 • energie en watervoorzieningen zekerstellen
 • het verhaal van deze projecten uitdragen in Nederland
 • financiering van voorlichtingsactiviteiten aan omwonenden van een neushoornproject
 • samenwerking zoeken met andere natuurbeschermingsorganisaties teneinde in gezamenlijkheid meer impact te creeeren.

Kennisoverdracht over dierenwelzijn en natuurbescherming, inclusief de bevordering van duurzaamheid. Activiteiten daarbij zijn:

 • Communicatie, inclusief publiekscampagnes;
 • Website en sociale media benutten;
 • Netwerken aanleggen, uitbreiden en benutten;

Onze donaties richten zich in 2023 concreet op de volgende projecten:

 1. Het ondersteunen van een specifiek project in Kora, Kenya

Inmiddels is de SSRC “founding partner” geworden van de George Adamson Wildlife Preservation Kenya. Deze foundation is de opvolger van de George Adamson Foundation Tanzania en richt zich volledig op het herstel van Kora National Parc in Kenya. Kora is de bakermat waar Tony Fitzjohn zijn natuurbeschermingswerk is begonnen en opgeleid werd door de stamvader van wildlife conservancy: George Adamson. Na het overlijden van Tony in 2022 zetten zijn vrouw Lucy en zijn zoon Alexander het werk van Tony in Kora voort. De ambitie van hen is om neushoorns te herintroduceren in dit parc. Voordat dit kan worden gerelealiseerd zal er echter veel werk verzet moeten worden. De activiteiten die de SSRC daar in 2023 steunt bestaan uit het inrichten van een basecamp van waaruit de security kan worden verbeterd met het doel om over een aantal jaren neushoorns te herintroduceren in Kora. Wij zullen hen in 2023 steunen met donaties die vooral gericht zijn op het opbouwen van een goed team, de energie- en watervoorziening, op de mobiliteit en infrastructuur en het opbouwen van een goed geoutilleerde werkplaats en basecamp; het hart van de operatie.

 1. Het ondersteunen van het Rhino project in Borana Conservancy in Noord Kenya.

Borana bevat de grootste populatie neushoorns van Kenya (>100). Daar bevindt zich zelfs 50% van Kenya’s neushoorn populatie, zowel witte als zwarte. Zij beheren een groot gebied van 50.000 km2 waarin deze neushoorn continu worden gemonitord en bewaakt. De SSRC zal dit project concreet ondersteunen met een donatie die zich in 2023 richt op het zogenaamde Mazingira Yetu programma. Dit programma richt zich op de bewoners die rondom Borana leven. Het programma bestaat uit het verbreden, verdiepen en inspireren van hun begrip en kennis over conservatie van natuurgebieden en neushoorns. Dit is van groot belang voor alle bewoners, flora en fauna die in dit gebied leven.

 1. Beekse Bergen/Stichting Wildlife.

Dit volgt nog

 1. Doneren van Rhino sensoren.

In de afgelopen jaren heeft de SSRC de ontwikkeling van rhino sensoren ondersteunt. Deze sensoren worden nu geplaats bij projecten. SSRC wil in 2023 deze sensoren aan projecten doneren.

Beleidsuitgangspunten: inkomsten

Het verkrijgen van donaties, erfenissen, fondsen om de benodigde kosten te betalen die nodig zijn voor het realiseren van het doel, wil de stichting o.a. doen via:

 • Overheden, NGO’s; In het verleden hebben we op succesvolle wijze de financiering van bijzondere projecten rond kunnen krijgen door samen te werken met NGO’s zoals George Adamson Preservation Kenya, Wilde Ganzen en de Watoto Foundation. Wij hebben twee samenwerkingsovereenkomsten gesloten. De eerste is net de George Adamson Wildlife Preservation Kenya voor de opbouw van Kora National Parc. Daarnaast is er een overeenkomst met Save the Rhino International. SRI zal voor SSRC projecten aandragen uit haar portfolio. De projecten die vervolgens door SSRC worden geselecteerd zullen door SRI worden bewaakt en gerapporteerd.
 • Particuliere donors; via regelmatige nieuwsberichten en door middel van gedoseerde online campagnes in Social Media zal SSRC trachten particuliere donoren aan zich te binden en vast te houden.
 • Zakelijke donors. Tot groot genoegen van het bestuur is er een sponsorovereenkomst afgesloten met Nimag/Suzuki Nederland waarin oa is vastgelegd dat Nimag zich voor een periode van 3 jaar als met Suzuki als naamsponsor bindt aan de SSRC met een vaste sponsorbijdrage. Binnen Nimag is een marketingteam opgericht dat ism de stichting werkt aan het zo goed mogelijk uitdragen van de resultaten van de stichting onder haar dealers en klanten. Nimag wil dit inzetten voor haar klantenbinding. Het doel is om hier klanten op regelmatige wijze te blijven binden aan het thema neushoorns en daarmee ook extra opbrengsten te genereren. Hierin past ook het genereren van opbrensten met het boek “ Rhino Memoires”.

Beleidsuitgangspunten: beheer en de besteding van het vermogen

Het vermogen wordt na goedkeuring van het bestuur besteed conform de doelstelling van de stichting:

 • Projecten ter bescherming van neushoorns financieel ondersteunen;
 • Technologische ontwikkelingen die de bescherming van neushoorns bevorderen steunen;
 • Kennisoverdracht van en educatie over dierenwelzijn en het belang ervan voor het brede publiek en voor de omgeving van de projecten;
 • Andere activiteiten die passen in de statutaire doelstelling.

Maximaal 8 procent van de jaarlijkse uitgaven/donaties wordt besteed aan algemene kosten. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om:

 • Nieuwe reddingsacties effectief en efficiënt te ontwikkelen en uit te voeren zodat deze in ieder geval niet door het ontbreken van fondsen onnodig worden vertraagd;
 • Nieuwe activiteiten op te zetten die bijdragen aan de doelstelling van de stichting.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond en transparant financieel beleid. Dit doet het bestuur onder meer door:

  • Het jaarlijks opstellen van een begroting;
  • Het besteden van de gelden conform de doelstellingen en het creëren van voorzieningen;
  • Het opmaken en laten controleren van een jaarlijkse balans en de staat van baten en lasten waarin de vermogensopbouw en uitgaven worden verklaard. Dit gebeurt jaarlijks en uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

Wanneer de stichting wordt opgeheven zal het liquidatiesaldo worden bestemd voor een ANBI met vergelijkbare doelstelling.

Fotocredits: savetherhino.org