Disclaimer

Voorwaarden
Door de Rhino Club-site te bezoeken en te raadplegen aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de Rhino Club-site is derhalve gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Copyright © 2008 B.V. NIMAG, Vianen (hierna te noemen: ‘Suzuki’)

Inhoud
De Rhino Club-site bevat informatie over de producten en de aanbiedingen van Rhino Club.
Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven.
De informatie op deze site is zo volledig mogelijk.

Persoonlijke gegevens/berichten van gebruikers
Alle persoonlijke gegevens die u Suzuki via de Rhino Club-site toevertrouwt, zullen uitsluitend door de onderneming worden gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren. Suzuki stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Suzuki zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om ongevraagd berichten of informatie toe te sturen en evenmin zal Suzuki uw gegevens uitwisselen of aan derden verkopen zonder uw toestemming.

Ondanks het feit dat Suzuki geenszins verplicht is de berichten die door de gebruikers op de Rhino Club-site worden achtergelaten te controleren of te herzien en er evenmin enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaardt, behoudt Suzuki zich het recht voor dergelijke gebruikersberichten nu en dan te controleren en zonder verdere rechtvaardiging van de site te verwijderen.

Copyright
Alle informatie op de Rhino Club-site is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto’s en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en u mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Suzuki.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, logo’s en vermeldingen op deze site zijn eigendom van de Suzuki of van derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Suzuki of de desbetreffende derde, al naar gelang het geval.

Hyperlinks
De Rhino Club-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Suzuki geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid
Hoewel Suzuki alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. Suzuki wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en de volledige inhoud ervan worden ‘als zodanig’ ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid
Suzuki wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van of op een of andere manier te maken heeft met uw toegang tot of het gebruik van de Rhino Club-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Rhino Club-site.

Aanpassing van het beleid
Suzuki behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Bel voor meer informatie over Suzuki Rhino Club met (088) 003 67 00
Suzuki Rhino Club, Postbus 21, 2410 AA Bodegraven
   
 
 

Copyright © Suzuki | Sitemap | Contact | Disclaimer